PRIVACY BELEID
Definities
1.    Privacy beleid: dit privacy beleid;
2.    Gebruiker: iedere gebruiker van de Website dan wel betrokkene in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming;
3.    Website: www.kordaattraining.nl
4.    Verwerkingsverantwoordelijke: Eenmanszaak Kordaat Training & Advies
5.    Verwerken: alle handelingen die Verwerker met betrekking tot Persoonsgegevens uitvoert, zoals
verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, ophalen,
raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, bekendmaken door overdracht,
samenbrengen, afstemmen, combineren, met elkaar in verband brengen, afschermen, blokkeren,
uitwissen of vernietigen, al dan niet door geautomatiseerde middelen.

1. Algemeen
Dit privacy beleid is van toepassing op de websites: www.kordaattraining.nl . Hierin wordt
informatie verstrekt omtrent de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van deze website. De
verantwoordelijkheid voor het verwerken van de persoonsgegevens ligt bij
Verwerkingsverantwoordelijke: Y de Bree, Dukatenburg 46A, 3437AD Nieuwegein

Dit privacy beleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de
Website door Verwerkingsverantwoordelijke.
Datum: 1 mei 2018
2. Wat doet Kordaat Training & Advies
Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt de data die Gebruiker via e-mail aan
Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt door het opslaan en bewaren van naam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer. Daarnaast verzamelt Verwerkingsverantwoordelijke via cookies technische data, van
websitebezoekers, waaronder het IP-adres.

3. Waarom?
Verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van Gebruiker voor de
volgende doeleinden:

1.    Het beantwoorden van vragen en onderhouden van een klantrelatie met de Gebruiker;
2.    Het, na toestemming, genereren van een communicatieprofiel voor
trainings/coachingsdoeleinden.
3.    Technische en analytische redenen, zoals optimalisatie van de Website en het genereren van
gebruikersstatistieken (Zie het cookiebeleid voor meer informatie)

Indien Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens van Gebruiker voor andere doeleinden wil
gaan verwerken, zal Gebruiker hierover geïnformeerd worden voorafgaand aan deze nieuwe verwerking.

4.Toestemming
De verwerking van de persoonsgegevens van Gebruiker voor deze doeleinden vindt voor zover nodig
plaats op grond van de toestemming van Gebruiker voor de doeleinden genoemd in artikel 2.
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken zijn
toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid
van de verwerking op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

5. Gerechtvaardigde belangen Verwerkingsverantwoordelijke
Het beantwoorden van vragen en het opstellen van een communicatieprofiel maakt onderdeel uit van de
reguliere bedrijfsactiviteiten van Krachtig Verbinden. Tot slot wil Verwerkingsverantwoordelijke
een goed werkende website aan kunnen bieden, afgestemd op de behoeftes van Gebruiker, en inzicht
kunnen verkrijgen in de gebruiksstatistieken van de website, al dan niet door middel van Google
Analytics.

6. Cookies
Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Bij gebruik van de website stemt de bezoeker toe met de cookies.

Cookies en doeleinden
6.1 Door het gebruik van cookies vergaart Verwerkingsverantwoordelijke informatie over het gebruik
van de Website. De informatie wordt in de vorm van kleine tekstbestanden opgeslagen op de computer
van Gebruiker. De informatie kan bij een volgend bezoek aan de Website weer worden teruggestuurd
naar Verwerkingsverantwoordelijke.

6.2 Verwerkingsverantwoordelijke maakt gebruik van verschillende soorten cookies.
a) Google Analytics
Via de Website worden cookies doorgegeven aan Google. Verwerkingsverantwoordelijke maakt vervolgens
gebruik van de “Analytics”-dienst om rapportages te verkrijgen over de wijze waarop bezoekers de
Website gebruiken. Google kan de informatie delen met derden en kan hiertoe ook wettelijk worden
verplicht. Verwerkingsverantwoordelijke heeft geen toestemming gegeven aan Google om de informatie
te gebruiken voor andere diensten van Google.
Verwerkingsverantwoordelijke heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten.
b) Functionele cookies
Informatie over de herkenning van Gebruiker op de Website. De voorkeuren van Gebruiker worden
opgeslagen. Het gebruik van functionele cookies is strikt noodzakelijk voor de dienstverlening
van Verwerkingsverantwoordelijke. Gebruiker kan de functionele cookies verwijderen via de
instellingen van zijn browser.
c) Sessie cookies
Informatie over welke onderdelen van de Website Gebruiker heeft bezocht. De sessie cookies hebben
bijvoorbeeld tot doel om terug te gaan naar een vorige pagina en andere technische redenen ter
optimalisatie van de website. Deze cookies worden na het afsluiten van de webbrowser automatisch
verwijderd.
d) Social Media cookies
Op de Website staan buttons met een link naar sociale websites van Verwerkingsverantwoordelijke. De
websitehouders van de sociale netwerken kunnen door een klik op de buttons informatie vergaren,
waarover Verwerkingsverantwoordelijke geen invloed heeft. Verwerkingsverantwoordelijke vergaart
geen informatie wanneer Gebruiker op een button klikt. Gebruiker dient het privacy- en of
cookiebeleid van desbetreffende websitehouder te raadplegen voor meer informatie.

7. Bewaartermijn
Het beantwoorden van vragen en onderhouden van de klantrelatie met de Gebruiker
Naam, e-mailadres en telefoonnummer worden bewaard zolang nodig is voor het beantwoorden van vragen
van Gebruiker.

8. Toegang tot de persoonsgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het kader van de doeleinden toegang tot de persoonsgegevens
van Gebruiker.

Gebruiker
Gebruiker heeft het recht de opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen in een gestructureerde,
gangbare en machine leesbare vorm om deze over te kunnen dragen aan een andere
verwerkingsverantwoordelijke.

Derde ontvangers
Voor bepaalde werkzaamheden worden door Verwerkingsverantwoordelijke derde partijen ingeschakeld:
•    Strato.nl voor de hosting van de Website;
•    Google Analytics, voor de optimalisatie van de Website voor zo ver daarvan gebruik gemaakt
wordt.
Met deze partijen zijn de contractuele en organisatorische maatregelen getroffen die zijn vereist
bij het uitvoeren van de diensten, waardoor de persoonsgegevens enkel worden verwerkt voor de
doeleinden genoemd onder artikel 3. De persoonsgegevens van Gebruiker worden dus niet gedeeld met
derden voor doeleinden die verband houden met direct marketing.
Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de persoonsgegevens van Gebruiker enkel aan andere derden
zoals toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties indien een wettelijke
verplichting dit vereist.

9. Beveiliging
Verwerkingsverantwoordelijke gaat strikt vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van Gebruiker.
Verwerkingsverantwoordelijke draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen
tegen verlies of onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt o.a. gebruik gemaakt
van beveiligde servers, tweetrapsverificatie en beveiligde wachtwoord opslag.

10. Rechten Gebruiker
Inzage

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om inzage
van zijn persoonsgegevens te verlenen.

Rectificatie / verwijdering
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om Verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken tot
rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Beperking
Gebruiker heeft het recht om beperking van de verwerking van zijn gegevens aan te vragen:
•   in de periode tussen de aanvraag van rectificatie en de verwerking hiervan;
•     Indien Gebruiker de verwerking van de gegevens onrechtmatig acht en
Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens door zwaarwegende belangen niet kan verwijderen;
•     Indien Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet meer nodig heeft, maar Gebruiker wel
voor een bepaalde rechtsvordering;
•     In de periode tussen het indienen van bezwaar en de reactie hierop. Wanneer Gebruiker een
verwerkingsbeperking heeft aangevraagd, mag
Verwerkingsverantwoordelijke enkel nog de gegevens opslaan, maar deze niet gebruiken voor een van
de doeleinden genoemd onder 3.

Bezwaar
Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn
persoonsgegevens. Verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij
hij (dwingende) gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de
belangen, rechten en vrijheden van Gebruiker.

11. Contact
Indien vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van deze privacyverklaring zijn ontstaan, kan
contact worden opgenomen met Kordaat Training & Advies, info@kordaattraining.nl. Gebruiker
heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.